Všeobecné obchodné podmienky

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán
vyplývajúce zo zmluvy o poskytnutí služieb uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Oxyslovakia
s.r.o. IČO 50451791 so sídlom Záhradnícka 46 821 08 Bratislava, zapísanej u Okresného súdu
Bratislava I, oddiel Sro, vložka 113516/B (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim, ktorý je koncovým
spotrebiteľom objednávajúcim si služby prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho
(ďalej len „kupujúci“).

Kontaktné údaje predávajúceho:
Adresa prevádzky: Záhradnícka 46, 82108 Bratislava
mail: oxyslovakia@oxyslovakia.com
0911 23 23 23
www.oxyslovakia.sk

1.2. Adresa sídla a kontaktné údaje predávajúceho uvedené v predchádzajúcom bode sú
kontaktnými údajmi predávajúceho na účely podávania reklamácií alebo sťažností, ako aj inej
komunikácie s predávajúcim.

1.3. Činnosť predávajúceho podlieha dohľadu orgánu dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj,
Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27
Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 02/ 58272 172-3 fax č.: 02/ 58272 170

1.4 Každý spotrebiteľ (kupujúci) má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv
vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí služieb uzatvorenej podľa týchto všeobecných obchodných
podmienok na subjekt alternatívneho riešenia sporov, možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.
V prípade, ak kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu
alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na predávajúceho so
žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na takúto žiadosť kupujúceho odpovie zamietavo alebo na
takúto žiadosť neodpovie do 30 (tridsiatich) dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci právo podať
návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporu podľa zákona
č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Príslušným subjektom na
alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je: Slovenská obchodná inšpekcia alebo
iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia

sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky. Kupujúci má právo zvoliť si, na
ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti.

1.5. Kupujúci môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu aj prostredníctvom
platformy alternatívneho riešenia sporov, ktorá je dostupná on-line na adrese:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

1.6. Kupujúci odoslaním elektronickej objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že
tieto všeobecné obchodné podmienky a ich ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky zmluvy o
poskytnutí služieb uzavreté na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje
predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá služby prezentované na internetovej stránke
kupujúcemu (ďalej len „kúpna zmluva“) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim
vyplývajúce z uzatvorenej zmluvy o poskytnutí služieb a na reklamácie služieb.

1.7. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytnutí služieb.

1.8. Ponuka služieb na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje
predávajúci je katalógom bežne poskytovaných služieb a predávajúci nezaručuje okamžitú
dostupnosť všetkých uvedených služieb. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená e-
mailovou správou potvrdzujúcou prijatie objednávky kupujúceho.

1.9. Predávajúci je viazaný kupujúcemu svojou ponukou služieb prezentovanou na internetovej
stránke predávajúceho vrátane ceny minimálne počas lehoty 24 hodín od odoslania oznámenia o
prijatí objednávky kupujúcemu.

Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy
2.1. Kupujúci si záväzne objednáva služby vo forme elektronickej objednávky kupujúceho
predávajúcemu (ďalej len „objednávka“).

2.2. Zmluva o poskytnutí služieb je uzavretá zaplatením objednávky kupujúcim.
2.3. Na základe uzatvorenej zmluvy o poskytnutí služieb potvrdí predávajúci kupujúcemu zakúpenú
službu dohodnutím si termínu vykonania zakúpenej služby.
Dodacie podmienky

3.1. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu služby v dohodnutom množstve, kvalite
bezodkladne v najbližšom možnom termíne na ktorom sa obe strany dohodnú.

3.2. Kupujúci je povinný dostaviť sa v termíne na vykonanie služby v dohodnutom termíne .

3.3. Kupujúci nie je povinný služby využiť, v prípade ich nevyužitia však nemá nárok na vrátenie
kúpnej ceny, ani poskytnutie náhradných služieb alebo rovnakých služieb v inom termíne.
Vzťahuje SA na všetky služby zakúpené v Eshope, na prevádzkach, alebo pri nevyčerpaných darčekových poukážkach.

3.4. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu termín v lehote do 14 dní od úhrady kúpnej ceny za
objednané služby.

3.5. Kupujúci je povinný prevziať služby v mieste, ktoré je uvedené v objednávke.

Kúpna cena
4.1. Kúpna cena služieb je vždy uvedená na internetovej stránke elektronického obchodu
predávajúceho s DPH. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť ceny služieb. Tým nie je
dotknutá cena za služby podľa už potvrdených objednávok.

4.2. Kupujúci je povinný po potvrdení objednávky predávajúcim zaplatiť predávajúcemu kúpnu
cenu služieb uvedenú v objednávke vrátane ostatných nákladov s ňou súvisiacich (ďalej len „kúpna
cena“) formou bezhotovostného prevodu prostredníctvom platobného portálu, ktorý je súčasťou
internetového obchodu.

4.3. Za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)
5.1. Predávajúci zodpovedá za vady služieb a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť
u predávajúceho podľa týchto všeobecných obchodných podmienok.

5.2. Ak služby neboli riadne poskytnuté alebo vykazujú vady, kupujúci má právo uplatniť
reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho tak, že vyplní formulár na uplatnenie reklamácie a doručí
ho predávajúcemu. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád.

5.3. Kupujúci je povinný reklamovať vady služieb u predávajúceho bez zbytočného odkladu po tom,
ako boli poskytnuté a v prípade, ak neboli poskytnuté vôbec, odo dňa, keď mali byť poskytnuté.

5.4. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie.

5.5. Predávajúci vydá v deň prijatia reklamácie kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie vo vhodnej
forme zvolenej predávajúcim.

5.6. Vzhľadom na charakter služieb poskytovaných predávajúcim, predávajúci reklamované vady
služieb odstráni poskytnutím náhradných služieb alebo zľavou z kúpnej ceny. V prípadoch, keď
odstránenie vady služieb nie je možné odstrániť poskytnutím náhradných služieb ani zľavou z kúpnej
ceny, má kupujúci nárok na vrátenie kúpnej ceny

5.7. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do
30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

5.8. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.
Osobné údaje

6.1. Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje spracúva len na vyššie uvedené účely a v súlade so
zákonom o ochrane osobných údajov a príslušnými právnymi predpismi EÚ, a to za použitia
primeraných technických, organizačných a bezpečnostných opatrení.

6.10. Kupujúceho osobné údaje môžu byť poskytnuté aj inej tretej osobe (príjemcom), ak je to
nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy. V rámci spracovania objednávky a plnenia kúpnej zmluvy sú
údaje kupujúceho v nevyhnutnom rozsahu poskytované zmluvným poskytovateľom služieb
predávajúceho, ako napr. poskytovateľ logistických služieb, prepravca, banky a pod. Údaje môžu byť
týmito poskytovateľmi služieb použité výhradne na účely plnenia kúpnej zmluvy.

6.11. Pri spracovaní osobných údajov kupujúceho na marketingové účely sú údaje kupujúceho v
nevyhnutnom rozsahu poskytované zmluvným poskytovateľom služieb predávajúceho, a to najmä

poskytovateľovi marketingových služieb. Osobné údaje kupujúceho môžu byť týmito poskytovateľmi
služieb predávajúceho použité výhradne na účel, na ktorý kupujúci udelil predávajúcemu súhlas.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy (Storno objednávky)

7.1. V prípade poskytovania služieb, je kupujúci oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od
zmluvy do 14 (štrnástich) dní odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby (t.j. odo dňa potvrdenia
objednávky predávajúcim), ak predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti.

7.2. Ak predávajúci splnil svoje informačné povinnosti až dodatočne, kupujúci je oprávnený
odstúpiť od zmluvy do 14 (štrnástich) dní odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačné
povinnosti, a ak predávajúci nesplnil svoje informačné povinnosti ani dodatočne, lehota na
odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí
služby (t.j. odo dňa potvrdenia objednávky predávajúcim).

7.3. Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný
nepokračovať v poskytovaní služby a vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa
odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za službu.

7.4. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie služby, ak sa služba
začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odsekov
7.3. až 7.4. a už došlo k úplnému poskytnutiu služby.

7.5 Kupujúci berie na vedomie, že pokiaľ súhlasí so začatím plnenia služby v termíne pred
uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odsekov 7.3. až 7.4., vyjadrením takéhoto súhlasu
stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby.

7.6. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou a doručiť predávajúcemu.

7.7. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy o službách a pred začatím poskytovania služieb udelil výslovný
súhlas podľa odseku 7.6., kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu iba cenu za skutočne
poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

7.8. Podrobnosti o spôsobe a forme odstúpenia od zmluvy obsahuje poučenie spotrebiteľa a vzor
odstúpenia od zmluvy, ktoré budú spotrebiteľovi poskytnuté pri každom nákupe.

Záverečné ustanovenia
8.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.3.2019

8.2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok.
Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená
umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

8.3. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné
ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení
neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a
zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na
základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov
predávajúceho v znení neskorších predpisov.

8.4. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu momentom
potvrdenia objednávky.

8.5. Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky
prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Scroll to Top